16 หน่วยงานหนุนโครงการรถบรรทุกสีขาว

หน่วยงานลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการรถบรรทุกสีขาว ร่วมสร้างจิตสำนึกรักถนนหลวง รณรงค์ไม่บรรทุกน้ำหนักเกิน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการรถบรรทุกสีขาว เพื่อแก้ไขปัญหาและควบคุมรถบรรทุกบนทางหลวงและสายทางต่าง ๆ ไม่ให้บรรทุกน้ำหนักเกินกว่ากฎหมายกำหนด เพื่อยืดอายุถนนไม่ให้ได้รับความเสียหายเร็วกว่าที่กำหนด พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนรักและหวงแหนทางหลวง

นายอาคม กล่าวว่า แต่ละปีกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทต้องเสียงบประมาณซ่อมบำรุงถนน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของงบประมาณทั้งหมด หรือประมาณ 20,000 – 3,000 ล้านบาท และส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง ซึ่งที่ผ่านมากรมทางหลวงจับกุมรถบรรทุกน้ำหนักเกินอย่างต่อเนื่อง แต่เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนจำเป็นต้องให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันถนนสาธารณะไม่ให้เกิดความเสียหาย

สำหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ครั้งนี้ มีหน่วยงานที่เล็งเห็นความสำคัญ 16 หน่วยงาน ประกอบด้วย ส่วนราชการ ได้แก่ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมการขนส่งทางบก และกรมเจ้าท่า หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย การท่าเรือแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิต และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ได้แก่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซีจำกัด (มหาชน) และบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และสหพันธ์และสมาคมด้านการขนส่ง ได้แก่ สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย และสมาคมอุตสาหกรรมการก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมลงนาม